خدمات تزریقات

وصل سرم

تزریق عضلانی

تزریق وریدی

سونداژ

خدمات پرستاری

کشیدن بخیه

ساکشن

گاباژ

فصدخون